CHÍNH SÁCH ĐẠO ĐỨC

I. Mục đích

Chính sách đạo đức của FSC (sau đây gọi tắt là Chính sách) được xây dựng nhằm mục đích:

 • Tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, minh bạch và công bằng, nơi tất cả tất cả nhân viên đều được đối xử bình đẳng, không phân biệt đối xử về chủng tộc, tôn giáo, giới tính, độ tuổi,… Nhân viên có cơ hội phát triển và đóng góp cho sự phát triển của FSC thông qua việc được đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng,…
 • Đảm bảo rằng FSC tuân thủ các quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh.
 • Cam kết thực hiện các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với xã hội, bao gồm việc bảo vệ môi trường, đảm bảo quyền lợi của người lao động, đóng góp cho cộng đồng,…

II. Phạm vi áp dụng

Chính sách áp dụng cho tất cả các nhân viên của FSC, bao gồm cả nhân viên chính thức, thử việc, cộng tác viên,…

III. Các nguyên tắc đạo đức

FSC đề cao các nguyên tắc đạo đức sau:

 • Liêm chính: Nhân viên FSC luôn hành xử một cách liêm chính, trung thực, khách quan, không tham nhũng, không vụ lợi.
  • Ví dụ, nhân viên FSC không được nhận hoặc yêu cầu nhận bất kỳ khoản tiền hoặc lợi ích nào từ khách hàng, đối tác hoặc bên thứ ba khác có thể ảnh hưởng đến quyết định hoặc thẩm quyền của mình.
 • Trách nhiệm: Nhân viên FSC luôn có trách nhiệm với công việc, với đồng nghiệp, với khách hàng và với xã hội.
  • Ví dụ, nhân viên FSC phải hoàn thành công việc đúng thời hạn và chất lượng, hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết, cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng,…
 • Tuân thủ pháp luật: Nhân viên FSC luôn tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ của FSC.
  • Ví dụ, nhân viên FSC không được sử dụng tài sản của FSC cho mục đích cá nhân, không tham gia vào các hoạt động kinh doanh trái pháp luật,…

IV. Các quy định cụ thể

 • Hành xử liêm chính:
  • Nhân viên FSC không được nhận hoặc yêu cầu nhận bất kỳ khoản tiền hoặc lợi ích nào từ khách hàng, đối tác hoặc bên thứ ba khác có thể ảnh hưởng đến quyết định hoặc thẩm quyền của mình.
  • Nhân viên FSC không được sử dụng thông tin nội bộ của FSC để trục lợi cá nhân.
  • Nhân viên FSC không được tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư cá nhân có thể gây xung đột lợi ích với FSC.
 • Giải quyết các vấn đề xung đột lợi ích:
  • Nhân viên FSC phải thông báo cho người quản lý trực tiếp của mình khi phát sinh các vấn đề xung đột lợi ích.
  • Người quản lý trực tiếp có trách nhiệm đánh giá và giải quyết các vấn đề xung đột lợi ích.
 • Bảo mật thông tin:
  • Nhân viên FSC có trách nhiệm bảo mật tất cả thông tin của FSC, bao gồm thông tin bí mật, thông tin khách hàng, đối tác và thông tin nội bộ của FSC.
  • Nhân viên FSC không được tiết lộ thông tin của FSC cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự cho phép của người có thẩm quyền.
 • Bảo vệ tài sản:
  • Nhân viên FSC có trách nhiệm bảo vệ tài sản của FSC, bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình.
  • Nhân viên FSC không được sử dụng tài sản của FSC cho mục đích cá nhân.

V. Trách nhiệm giải trình

 • FSC có trách nhiệm giải trình cho các bên liên quan về việc tuân thủ Chính sách.
 • Nhân viên FSC có trách nhiệm báo cáo cho người quản lý trực tiếp của mình khi phát hiện các trường hợp vi phạm Chính sách.

VI. Xử lý vi phạm

 • FSC sẽ xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm Chính sách, tùy theo mức độ vi phạm.
 • Các hình thức xử lý vi phạm bao gồm:
  • Khiển trách
  • Kéo dài thời gian thử việc
  • Nghỉ việc không lương
  • Sa thải

VII. Kết luận

FSC tin rằng việc tuân thủ Chính sách là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho sự phát triển bền vững của FSC. FSC cam kết tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, minh bạch và công bằng, nơi tất cả nhân viên đều có cơ hội phát triển và đóng góp cho sự phát triển của FSC.